گردونه ی vchakoshy
vchakoshy (مقاله)

مردی که سر خم نمی کند

غلامرضا تختی روبروی شاه ایستاده.سران کشوری و لشکری و امرای ارتش هم دور تا دور ایستاده اند.تختی در مقابل دیدگاه شاه، بازوبند پهلوانی کشتی ایران را کسب کرده.او حالا باید سرش را خبیشتر ...
mohsen_dsg : تختی 1 دونست 2012-03-10 20:55:55
vchakoshy : asd asd 2012-01-28 15:01:32
vchakoshy : asd asd as 2012-01-28 14:58:28
vchakoshy : asd asd asd asd kkk 2012-01-28 14:46:40

 |